Nitro 1

Nitro 2

Nitro 3

Yellow Yankees

Old Mountain's Shoshoni

R-U Popeye